Tema Akademi Eğitim Kurumları Logo
Ücretsiz Destek Telefon (0212) 824 28 18

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi – İşyeri Hemşireliği Kursu
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimi

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi – İşyeri Hemşireliği Kursu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunla alakalı yönetmeliğe göre İşyeri Hekimi çalıştırması zorunda olan bütün işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırması zorunlu hale gelmiştir. 01.01.2015 tarihinden itibaren işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personellerinde belge sahibi olması gerekmektedir.

Aşağıda detaylı şekilde paylaştığımız kanunun gereği, bu alanda kariyer sağlamak isteyenlerin Tema Akademi OSGB tarafından verilen 90 saatlik Diğer Sağlık Personeli (işyeri hemşireliği) Eğitimi’ne katılarak ilgili kurum tarafından yapılan sınavda başarı sağlayarak Diğer Sağlık Personeli Sertifikası sahibi olabilirler. Buradan bize ulaşarak  veya diğer iletişim bilgilerinden faydalanarak eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirler.


Diğer Sağlık Personeli Eğitimi İstanbul Tema Akademi

Tema Akademi OSGB profesyonel eğitmen kadrosuyla Diğer Sağlık Personeli Sertifikası sahibi olmak isteyen bütün katılımcılara katkıda bulunmaktadır. İş Güvenliği Kursu alanında gösterdiği başarıyı Diğer Sağlık Personeli Eğitiminde de taçlandıran Tema Akademi, kariyerinizde atacağınız ilk adımlarda size ciddi katkıda bulunur.

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

Resmi gazetede yapılan açıklamaya göre, İşyeri Hemşiresi yerine “Diğer Sağlık Personeli” ibaresi bulunuyor. Resmi gazetede yapılan bu açıklamaya göre,  işyeri hemşireliği eğitimi sertifika programına şu unvanlara sahip kişiler katılabilirler.

Hemşire
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Acil Tıp Teknisyeni
Sağlık Memuru
Yönetmelik sayılan bu bölümlerden mezun kişiler Diğer Sağlık Personeli olabilir.

Diğer sağlık personeli  eğitim programınını başarışı şekilde tamamlayan adaylara kurum tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

Tema Akademi kurum olarak kurumun belirlediği standartları karşılayarak Diğer Sağlık Personeli eğitimini vermeye başlamıştır.

İşyeri Hemşireliği  Eğitim Programının İçeriği Nelerdir?

İşyeri hemşireliği veya diğer sağlık personeli eğitimini toplam süresi 90 saattir. Eğitim süresinin ilk 45 saati uzaktan eğitim, son 45 saati ise yüz yüze verilir. Burada belirtilen eğitimler İstanbul’da Tema Akademi tarafından verilmektedir.

Eğitim bittikten sonra sınavlarda başarılı olan adaylar belgelerini almaya hak kazanacaklardır.

20 Temmuz 2013 Cumartesi Resmi Gazete Sayı : 28713….

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen:


Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere kurumca belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile kurumca verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,
Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere kurumca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,
Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere kurumca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden kuruma karşı sorumlu olan kişiyi,
ifade eder.

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14 –

İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.
Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.
Diğer sağlık personeli belgesi

MADDE 15 –

(1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda kuruma yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,
istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi

MADDE 20 –

Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.
Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur
Eğitim programları

MADDE 30 –

Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce kuruma elektronik ortamda bildirirler.
Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.
Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.
Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve işyeri hekimleri için uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.
Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak kurumun onayının alınması şartıyla programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.
Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.
Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekimleri için yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz ve uygulamalı eğitim dahil programın tümü tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.
Eğitim programlarına başvuru

MADDE 31 –

Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.
Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.
İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.
Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.
Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde ilgili kurumun veya Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır. Diğer sağlık personelinin eğitimleri
MADDE 33 –

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

Diğer Sağlık Personeli (işyeri hemşiresi) olmak isteyen Hemşireler, Sağlık Memurları, Acil Tıp Teknisyenleri ve Çevre Sağlığı Teknisyenleri diğer sağlık personeli eğitimlerine kurslarına katılabilmektedir.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için Dr. Bülent Çakırın Perpa TV’de yayınlanan açıklamalarını izleyebilirsiniz.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar