0212 914 00 29

(OSGB)Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / 16.05.2014

Kısa adı OSGB yani, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve sağlık memuru bulunduması zorunlu olan birimlerdir. Bu birimler, 01.01.2013 tarinde yürülüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili bakanlıkça görevlendirilen kuruluşlardır.

 

OSGB

 

Hiçbir sektör farketmeksizin, bütün sektörlerde bulunan firma ve kurumların yasaların belirlediği çerçevede yapmak zorunda oldukları bir takım yükümlülük ve sorumlulukları vardır. Bahsedilen yükümlülükler mevcut yasalar ile belirlenmiştir. Bu yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini ve denetlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşalara biz OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi diyoruz.

Yeni düzenlemeyle birlikte en çok sorulan sorulardan birisi de, kimlerin veya hangi firmaların OSGB hizmetleri alacağı yönünde. Bu konu hakkında tartışmaya mahal vermeden kanun gerekli açıklamayı yapmış.

Kimler OSGB Hizmetleri Alacak?

OSHB Hizmetleri

2013 yılı itibariyle yürürlüğe giren yasa gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile çalışan sayısına ve aynı şekilde tehlike sınıfına bakmaksızın Türkiye’deki tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanı barındırmak veya ilgili bakanlıklarca yetkilendirilmiş OSGB kuruluşu ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece istisnasız her işyeri İSG yasası ile belirlenmiş çerçecede uymak zorunda oldukları bazı kurallar vardır. Türkiye’de kademeli olarak bu sürece geçiş başlamıştır. Söz konusu süre. 6331 kanunuyla belirtilidği şekliyle OSGB hizmeti alma zorunluluğu getiriliştir.

Buna göre OSGB hizmeti alacak olan işyerleri:

1.    Tehlike sınıfı ne olursa olsun 50’den fazla çazla işçinin çalıştığı işyerleri iş sağlığı vey güvenliği personeli istihdam etmek zorundadır. Veya söz konusu işyerleri her hangi bir OSGB Firması ile anlaşarak gerekli hizmetlerden faydalanım kanunun gereksinimini karşılamalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi 2013 1 Ocak tarihinden itibaren 6331 sayılı yasada bu durum anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir.

2.    30 Haziran 2013 tarihinden itibaren 50 den az ve çok tehlikeli olan işyerleri sağlık hekimi, işgüvenliği uzmanı veya bir OSGB Firmasıyla anlaşarak kanunun gereksinimlerini karşılama mecburiyeti getirilmiştir.

3.     Yasa kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsamaktadır. Bir diğer ifade ile Kamu kurum ve kuruluşları bu yasa kapsamının dışında değildir. Buna göre, söz konusu kurum ve kuruluşlarda 50 den az çalışanı oan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve diğer sağşık personeli isdihtam etmek zorundadır, yada diğerleri gibi bir OSGB firması ile analaşmak suretiyler, kanun tarafından belirlenen hususların sağlanması gerekir.

Burada sıraladığımız 3 farklı kategorideki işyerlerinin tümü istisnasız, ya iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı istihdam etmek üzere kanunun istediği iş güvenliği ve sağlığı standartlarını karşılamalı veyahut da ilgili bakanlıkca yetkilendirilen bir OSGB firması ile sözleşme imzalayarak bu hizmetletden faydalanması gerekmektedir.

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti Zorunlumu?

OSGB Hizmeti

Bakanlık, yeni çıkarılan yasa ile birlikte işverene yeni iş sağlığı ve güvenliği alternatifleri sunuyor, yani diğer bir ifade ile baklanlık işverenleri belirli bir konuda zorlamıyor. İlgili bakanlığın özellike SOMA’da meydana gelen felaketten sonra İş Güvenliği meselesinin gözradı etmeyeceğini kesinlikle söylememiz mümkün.

Aslında İş güvenliği ve sağlığı hizmetlerinin işyerinde istenilen normlara getirilmesi için iş hekimi, iş güvenliği uzmanının istihdam edilmesi yeterli, fakat her işyerinde gerekli eğitimi ve prosedürü takip edecek iş güvenliği uzmanlarının bulunmaması durumunda ya ise ilgili bakanlık tarafından yetikelndirilen OSGB firmaları ile anlaşaılarak prosedürler yerine getirilebilir. Yani, yasanın felsefesini analamaya çalışırsak, illaki bir hekim veya iş güvenliği uzmanı istihdam etmek gibi mecburiyet yok. OSGB firmaları ile anlaşılarak OSGB hizmetlerinden faydalanmak gayet mümkün.

Bunun dışında İş Güvenliği Uzamanıve İşyeri Hekimliği’nin tam gün süreli görevlendirilmesi zorunlu olan işyerlerinde, işveren İş sağlığı ve güvenlik birimi kurmakla görevlidir. İşyeri ve sağlık ve güvenlik birimi kuran işletmeler OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışma zorunlulukları yoktur.

Genel anlamda bu konu hakkında yanlış anlaşılmalar var maalesef. Yeni yasa ile birlikte istisna gözetmeksizin bütün işyerleri’nin OSGB firmaları ile çalışma zorunluğu olduğuna dair kanaat yanlıştır, şayet işyeri kendi bunyesinde Ortak Sağlık Güvenlik Birmini oluşturmuş ise bu OSGB firmaları ile anlaşma yaparak bu hizmetten faydalanmasına gerek yoktur.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri kendi bünyesinde bu birimi olşuturmayan veya oluşturamayan işyerleri için bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

OSGB Nasıl Kurulur, OSGB Kurma Şartarı Nelerdir?

OSGB Nasıl Kurulur

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kavramı son yıllarda gündemi iyice meşgul etekte ve önemi her açıdan giderek artmakta. Mevcut durumda İş sağlığı ve güvenliği sağlama noktasında  ne yeterli personel var , ne de yeterli OSGB firması var. Fakat son bir yıl içerisinde açılan OSGB sayısı ülke genelinde binleri aşmış durumda.

.Yalnız geçtiğimiz aylarda ilgili bakanlık bazı istismalar oduğunu tesbit ederek ülke genelinde yüze yakınOSGB ‘yi kapattı. Bunu da bir kenara nok ederek asıl konumuza dönelim.

OSGB Nasıl açılır?OSGB Bakanlık Tarafından Nasıl Yetkilendirilir? OSGB Nasıl Kurulur? OSGB Kurmak için ne tür belgeler gerekli?  Firma bünyesinde Ortak sağlık Güvenlik Birimi Nasıl Oluşturulur? Sorularını cevaplayalım.

OSGB Kurmak İçin Gerekli Olan Evreklar

Yasal olarak kurulmak istenen her firma, şirket ve birim de olduğu gibi OSGB kurmak için de bazı şartlar, prosedür ve evraklar gereklidir.OSGB yani asıl açılımı olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 13.1.2013 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu na göre faaliyet göstermekte olup tüzel kişiliklerdir, bu tanım Sosyal Güvenlik bakanlığında yukarıda belirttiğimiz kanun ile tanımlanmıştır.

Bu tanımı daha anlaşılır bir şekilde açacak olursak ve konunun daha iyi anlaşılması için örnek verek olursak; Üniversiteler, Kamu Kurumları Teşebbüsleri, Kamu Kurumları ve Devlet hastahaneleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurabilir ve ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilebilirler.

Bu açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, şahıslara ait firmalar ve adi ortakları OSGB kurmak kanunda belirtildiği gibi yeterli tüzel kişiler değildirler.

OSGB Açmak İçin BaşvurudaBulunması Gereken Belgeler;

1.    Ticari Sicil Gazetesi: Şirketin mevcut tüzüğünde OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleriibaresi bulunmasına gerek yok diyebiliriz fakati fakat İş Güvenliği Hizmetleri ibaresinin tüzükte bulunmasında mutlaka fayda olduğunu söleyebiliriz.

2.    Açılacak olan OSGB’de tam gün süreli görevlendirilmek üzere en az bir İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve bununla birlikte diğer personelin tam zanalı çalışma sözleşmesi  veyahut da görevlendirilme belgesi ile birlikte bu personele ait İş Güvenliği Uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri. Şayet personelOSGB sahibi veya OSGB ortağı ise aynı şekilde tam gün çalışma taahütnameleri omalıdır.

3.    OSGBFirmasının müdürlük görevini üstlenen kişi’nin OSGB sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, şayet bu kişi OSGB yetkisi almaya aday frimanın sahibi, oryağı yada sorumlu müdürlük taahütnamesi, başvuru esnasında mutlaka bulunması gereken diğer bir belgedir.

4.    OSGB kurulması plananan meskene ait olan binanın yapı kullanma izim belgesi, yani bir diğer ifade ile belirtecek olursak OSGB açılması planlanan yapının iskan belgesi.

5.    OSGByetkisi almak için başvuru yapılacak meskene ait olan ve ilgili makamlarca verilen numarataj veya adres tesbit bilgisi OSGB açmak için başvuru yapmak isteyenlerin temin etmeleri gereken diğer bir belge.

6.    OSGBOrtak Sağlık Güvenlik Birimi yetkisi almak için gösterilecek meskene ait olan kira sözleşmesi, şayet söz konusu mesken OSGB ‘ye ait ise tapu senedi veya intifa hakkı belgesi başvuru esnasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

7.    OSGB olarak faaliyet gösterilmesi planlanan meskene ait ve bütün kısımların ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik personel tarafınca onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan, diğer bir başburu esnasında bulundurulması gereken belgedir.

8.    OSGB açılması plananlanan mekanın yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu mekanın OSGBaçılması noktasında bir sakınca olmadığına dair ilgili ve yetkili makamlar tarafından verilen belge. Diğer bir ifade ile İfaiye raporu.

OSGB Kurmak İçin Gerekli Olan Fiziki Şartlar.

Şimdiye kadar OSGB kurmak için gerekli belgelerin listesini detaylı olarak belirttik. Fakat başvuru esnasında olması gereken belgeler dışında ayrıca OSGB kurmak için bazı fiziki şartların karşılanması gerekmektedir.

OSGB Fiyatları

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGBkurulumu için ilgili Bakanlık tarafından OSGB’nin kurulacağı alan hakkında belirli açıklanmış bir standart veya bunun ilgili resmi olarak açıklanmış bir karar, açıklama veya yazı yok. Yani diğer bir ifade ile açıklamak gerekirse OSGB ler belirli iş merkezlerinde, iş bölgelerinde veya sanaii bölgelerinde kurulur diye bir kural yok. En azından şimdilik böyle bir sınırlamadan bahsetmek kesinlikle doğru olmaz. Bununla birlikte OSGB’nin kurulması istenen bina ile de alaklı olarak kesin bir belirmelem yok. Bina ile alakalı bir sınırlama veya kısıtlama yok. Sadece OSGB açılması panlanan yerin tapu kayıtlarında mutlaka işyeri olarak geçmesi zorunludur, bununla birlikte yukarıda da belirttiğimiz gibi OSGB açılması planlanan mekanun mutlaka iskanı olmalıdır. Bununla birlikte OSGB açılmak yerin zamanla işyeri olarak kullanılır hale gelmiş ise ve binada mesken olarak kullanılan bir yer yok ise bunu belediyeden alacakları evraklarla belgelenmelidir. Söz konusu yer Belediyen alının evraklarla belgelendiği sürece OSGB için kullanılır demektir. OSGB firmaları İş güvenliği ile alkalı faaliyetlerini ve hizmet sahalarını yürütebilmeleri için 15 metrkarelik  ilk yardım, 10 metrekarelik muayene odası, 10 metre karelik işgüvenliği uzmanlığı odası, 12 metrekarelik bekleme yeri ve aynı şekilde arşiv odası olarak kullanılmak üzere uygun büyüklükte bir bölüm, bununla birlikte en azından bir adet tuvalet ve lavabo bulunması gerekmektedir. Yukarıda söz konusu alanlar minimum olarak verilmiştir.

Şimdiye kadar OSGB kurmak için gerekli olan fiziki şartlar başlığı altındai genel olarak açılması planlananOSGB firmasının hangi standartları karşılaması gerektiği husunundan bahsetti. Bunlar dışında OSGBfirmasının karşılaması gereken bazı zöel husular vardır. Bunları kısaca sıralayacak olursak;

1.    Şayet OSGB olarak açılmak istenen bina aynı zamanda başka amaçlar için de kullanılmak isteniyor ise mutlaka ayrı bir gişi olması gerekmektedir. Yada bina içersinde diğer bölümlerden tamamen ayrıllması gerekmektedir, yani OSGB olan bölüm diğer bölümlerden mutlaka izole edilmesi gerekmektedir. Şayet böyle bir illem yapılmış ise mutalaka bu durum ilgili belediye’den alınan numarataj ile belgelenmesi gerekir. Bina içerisinde OSGB olarak kullanılması planan bölge içerisinde kesinlikle farklı bir faaliyet yürütülemez, belirlenen bölge tamamen OSGB faaliyetleri için kullanılır.

2.    OSGBolarak açılması planlan bina sağlam ve dayanıklı olması gerekmektedir.Bina içerisinde ve çerçevesinde OSGB faaliyetlerini engelleyecek bir tehlike, tadilat, yıkıntı v.s ler kesinlikle olmamaldır.

3.    OSGBaçılması planlanan binanın etektrik tesisatında yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak ve kaza riski omayacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekir. Elektrik tesisatının yangın veya kaza riskine karşı önelmelerin alınmış olması gerekir.

4.    OSGBaçılacak olan binanın acil çıkış kapıları ve binaya giriş kapıları tatamen dışarıya veya boş bir alana açılıyor olması gerekmektedir, bununla birlikte acil çıkış kapısı ve binaya giriş kapısı üzerinde giriş çıkışları engelleyecek yol üzerinde bir engel olmamalıdır. Ayrıca kanunlar tarafından belirlenen ilgili yönetmelikler gereğince acil çıkış levhaları mutlaka bulunmalıdır.

5.     İlgili kanunlar çerçevesinde belirtilen yangın yönetmeliğine uygun olarak, standartları karşılayan tertibatların sağlanması, yangın söndürme araç gereçlerin uygun yerlerde ve ulaşımı’nın kolay olamsı gerekmektedir.

6.    OSGBaçılması planlanan binanın mutlaka havalandırması olamsı gerekmektedir, bununla birlikte aydınlatmanın yeterli olması ve iklimlendirilmenin mümkün olması gerekir.

7.    OSGBaçılacak binanın tavanı, tabanı ve çatısı içeride çalışacak personelin çalışmalarına engel olmayacak ve onların sağlığını, güvenliğini tehtid etmeyecek şekilde olması gerekmektedir. Taban ve döşeme kaplamaları yeterince hijyen ve kaygan olmamalıdır. Aynı şekilde taban hijyen olmakla birlikte kaymaz maddelerden yapılmış olmalıdır. OSGB ‘nin bulunduğu alanındaki saydam veya camlı bölgenin güvenli ve sağlam malzemelerden yapılmış olması ve gerekli işaretlemelerin uygun bir şekilde yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

OSGB Kurmak İçin Gerekli Olan Personel Şartları

OSGB Personeli

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurmakiçin şidmdiye kadar fiziksel şartlardan bahsettik ve ayrıca başvuru esanasında gerekli belgeleri detaylı olarak ele aldık, şimdi OSGB Kurmak için karşılanması gereken personel şartlarını ele alacağız. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGB ‘nin gerekli yetkilendirmeyi alabilmesi içiz minimum;

1.    Bir tane İşyeri Hekimi, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yapıla bilmesi için bu personelin Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmekte olan ilgili belgeyi almış olması gerekmektedir.

2.    İş Güvenliği Uzmanı,OSGB firmasını vereceği iş güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere en az C sınıfı iş güvenliği belgesine sahip olması gerekmekyedir.

3.    Diğer sağlık personelleri,İşyeri hekimi ile birlikte hizmet verecek olan çevre teknisyeni,hemşire sağlık memuru acil tıp teknisyeni veya toplum sağlık teknisyeni OSGB lerde bulunması gereken diğer personellerdir.

Ayrıca bir OSGB ‘de görev yapan bir personel eş zamanlı olarak diğer bir OSGB firmasında  veya İlgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş başka bir kurum’da eğitici ünvanıyla görev yapamaz.

Genelde sistismara açık olana budurum yasa ile giderlmiştir, yani aynı anda birkaç OSGB firmasında çalışmak teknik olarak mümkün değildir.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ( OSGB) lerin Coğrafi Hizmet Alanları

OSGB

Yanlış anlaşılan diğer bir konu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yetki alan OSGBOrtak Sağlık Güvenlik Birimi‘nin bütün Türkiye’de çalışma yapacağıdır. Halbu ki bu yargı doğru değildir. Ortak Sağlık Güvenlik birimleri yalnızca kuruldukları ilin sınırları içerisinde veya kurulan ile ile konuşu olan alanlarda hizmet verebilirler. Daha iyi anlaşaılması açısından örnek vereke olursak; İstanbul’da Kurulmuş olan bir OSGB , Anakara’da kesinlikle hizmet veremez. Veya aynı şekilde Anakara’da kurulmuş olan birOSGB firması kesinlikle İzmir’de hizmet veremez. Bununla birlikte OSGB ler farklı illerde şube veya irtibat bürolarını ancak bakanlık izniye açabilirler. Bakanlık izni olmadan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri farklı illerde irtibat büroları veya kendilerine bağlı şubeler açamazlar. Bu açıklamadan şunuda anlamamız mümkün; bir OSGB firmasının başka bir şehirde irtibat bürosu veya şube kurması yeni bir OSGB firmasıaçılıyormuş gibi aynı koşullarda gerçekleştirilir.

Bize gelen bir soru üzerine not olması açısından bir açıklama daha yapmamız gerekli. Bir OSGB firması'nın farklı illerde bakanlık izni olmaksızın Şube veya İrtibat bürosu açamayacağını söylemiştik.

Örnek olarak OSGB İstanbul olarak açılan bir firmanın aynı anda Avrupa ve Asya kısımlarında faaliyet yapıp yapamayacağına dair gelen soru üzerine yukarıdaki açıklamanın iyi anlaşılmadığını söyelemk isteriz. İstanbulda açılan bir OSGB firması aynı anda  OSGB İstanbul Avrupa ve OSGB İstanbul Asyakısımlarında faaliyet gösterebilir. Çünkü ikiye ayrılan İstanbul iki kısmıda kendi alanı içerisine almaktadır. İstanbulun Asya ve Avrupa kısımları içn farklı OSGB firmaları açılması gerektiği iddiaları YANLIŞTIR.

OSGB Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

OSGB Şartları

Öncelikli olarak bütün işverenlerin şunu bilmesi gerekiyor ki, OSGB artık geriye dönüşü olmayan bir süreç. Çıkan yasaya itiraz etmek yerine en kısa sürede bu sürece entegre olmamız gerekiyor ki, OSGB artık ülkemizde İş kazalarını önlemek adına atılmış önemli bir adım ve kesinlikle şakası yok.

Çıkan yasa ile birlikte işvernin maliyetini azaltmak için farklı alternatifler’de sunuldu. Maliyeti çok fazla olan İSGB kurulumu yerine işverenler bir OSGB firması ile anlaşarak Ortak Sağlık Güvenlik BirimiHizmetlerinden faydalanabilecekler. Böylece işverenlerin maliyeti düşecek.

OSGB Teşviği: Ayrıva devlet OSGb teşviği de verecek. Bu konuyu ilerde daha detaylı açıklayacağız.

Yazımızın bu kısmında OSGB Seçiminde Dikkat edilmesi gerekn unsurları ele alacağız. Sürekli olarak çalışmak zorunda olacağınız en önemli partneriniz OSGB firmasının kaliteli olması hem firmanızın İş Güvenliği açısından önemli hem de ihmallerden kaynaklanan olası cezaları karşı sizi korumaktadır.

Peki en iyi OSGBen kaliteli OSGB firmalar nasıl seçilir? İyi OSGBkeliteli OSGB kriterleri nelerdir? Şimdi borunun cevaplarını arayacağız.

İyi ve keliteli  OSGB firması seçnini şu kriterlere göre yapabiliz:

1.    OSGB Tecrübesi: Genelde iyi bir OSGB firmasının köklü ve eski bir OSGB firması olduğu yöninde kanaat Yanlıştır. Çünkü OSGB kavramı ile daha yeni tanışmış bulunmaktayız. Fakat bir şansımız hala var. Eğer OSGB firması geçmişte İş Güvenliği  ile alakalı çalışmalar yapmış ise o çalışmalar hakkında bilgi alarak bir sonuç çıkarılabilir. İYİ bir OSGB firmasının yöneticileri iyi derecede Ortak Sağlık Güvenlik Birimihakkında bilgiye sahiptir vekonuyla ilgili soracağınız sorulara tatmin edici ve doyurucu cevaplar verebilir.OSGB Firması hakkında en iyi izlenimleri firmayı ziyaret ederek elde edilebilir. Bu makalede bahsettiğimizOSGB açmak için gerekli kriterleri kendi yerlerinde karşılayıp karşılamadını kontrol edebilirsiniz.

2.    OSGB Danışman Talebi: İyi OSGB firması kesinlikle OSGB Danışmanlığı talebinde aceleci davranmaz.  Bir OSGB talebi karşısında OSG  firması öncelikli olarak firmasnın yapısını inceler , bununla birlikte sektördeki iş kazaları ve olası riskler hakkında araştırma yapar. Danışma talebi yapan firma ile direk iletişime geçerek sahada incelemelrde bulunur ve direkt olarak çalışanlarla iletişime geçer.İyi bir OSGB firması kesinlikle masa başında iş güvenliğinin sağalanacağı tezini kabul etmez. Bu yüzden firmalar ve iş verenler kesinlikle çalışacakları OSGB firmasını seçme sürecinde acele etmemeli.Aksi durumda telafisi mümkünolmayan zararlarla karşı karşıya kalması işten bile değil.

3.    OSGB’nin Personel Yönetimi:OSGB ler hizmet veridkleri firmalar için vitrin görevi görmektedirler. Kendi alanlarında ne kadar başarılı olurlar ise verecekleri hizmetler de o kadar iyi yansır. OSGB lerin firmalara verdikleri hizmetlere atayacakları danışmanların engin tecrübeleri dışında insan ilişkileri maksimum seviyede olması gerekir. Anacak bu şekilde işyerinde gerekli tahkikatları yapabilir ve bu tahkikatları uygun bir şekilde yapabilmesi içinde bir sinerji içerisinde takım ruhu ile çalışmayı başarabilmelidir. OSGB hizmetleriiçin atanan personel sahada meydana gelen aksiliklerle yılmadan mücadele edebilecek güçte olmalı ve sorunlarıla ilgili olarak OSGB yönetimine doğru raporu verebilme becerisine sahip olmalıdır. İş bu nedenlerden dolayı iyi bir OSGB personel seçimi ve yönetimini, onların sevk ve idarelerini en iyi ve modern bir şekilde yapmayı başarabilmelidir.

4.    OSGB Müşteri İlişkileri: İyi bir OSGB’nin müşterileriyle ilişkileri maksimum seviyededir.  Kalitesi düşük OSGB lerde bazen anlaşmadan sonra yöneticileri bir daha görememe riski vardır, hatta çalıştığı OSGBfirmasının yöneticilerini hiç görmeyen müşterilerin olmadığı da söz konusu olabilir.İyi bir OSGB firması siz konu açmadan işyerinizi ziyaret takvimini size söyler. Şayet bunu yapmaz iseler kendiniz teklif etmelisiniz. İyi bir OSGB firması müşterilerinin gerekli durumlarda direk yönetime veya ilgili birimlere ulaşılmasını sağlamalıdır. İlgili birimlere veya OSGB yönetimine ulaşamadığınız firmalardan uzak durmanızı öneririz.

5.    Ucuz OSGB, Keliteli OSGB mantalitesi; Her alışverişdeki genel kanaat ucuz ama kaliteli osun mantığıdır. Fakat aynı mantıkla OSGB hizmetlerinden faydalanmaya çalışmak ne kadar doğru. Kanunla belirlenen mevzuatta öte etik olarak insan güvenliğinin söz konusu olduğu bir hizmet’de öncelik acaba kalite mi olmlı, yoksa hizmetin ücreti mi? OSGB fiyatlarının pahalı olmasının en önemli faktörlerinden birisi acil hizmetten faydalanma talepleri olabilir, peki ya kalite? Acil yapılan bir işlem ne kadar sağlıklı olabilir.? Bunun yerine işverenler belirli bir plan çerçevesinde zamana yayılmış ve hiç acelesi olmayan OSGB hizmetleri tercih edilmesien doğru seçenektir.

6.    Müşteriyi Elde Tutma Potansiyeli: İyi bir OSGB firması müşterilerini elinde tutmayı başarandır. Sadece yeni müşterilerle ayakta durmayı başaran OSGB firmalarının bu durumu kalitesiz olduğunu ortaya koyar. Bu durumda müşteri bu tür OSGB firmalarından uzak durması gerekir.

7.    OSGB Firmasının Referansları: OSGB firmalarıgenelde referasnlarını kendilerine ait web sitelerinde yayınlarlar. Mümkünse referasnlarla mutlaka görüşün, gerçekten o OSGB firması ile çalışıp çalışmadıklarını ve menun kalıp kalmadıklarını sorun? Bu şelilde OSGB firmasıyla anlaşmadan önce firma hakkında bir fikir edinmiş olabilirsiniz.

OSGB Hizmet Ücreti veya OSGB Fiyat Listesi:

OSGB hizmet ücretleri veya OSGB fiyatları şüphesiz bütün işverenleri ilgilendiren en önemli faktörlerden birisi ve herkes en iyi hizmeti en ucuza almak ister. OSGB Hizmet Ücreti stabil olmadığı kesin, yani firmalara ve alınan hizmete göre değişiklik arzediyor. Değişken rakamlar var. Bu durumda OSGB Hizmetialmak isteyen firma sahipleri ve işverenlerin yapabilecekleri en doğru şey hiç şüohesiz birkaç firma ile görüşerek fiyat almak. Yalnız faydalanımak istenen OSGB hizmeti hakkında OSGB firmasına doğru ve açıklayıcı bilgiler verilmesi gerekir.

Burada alınan hizmetlere göre bazı OSGB fiyatları paylaşıyoruz fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi OSGB Hizmeti çeşidi, il, firmanın durumu v.s bir çok nedenden dolayı fiyatlar değişiklik arzadebilir.

OSGB Hizmet Ücreti

Bunun dışında, OSGB Hizmet Ücretleri hakkında bir ön bilgi edinmek adına internet üzerinden de araştırmalar yapmanız mümkün. Örneğin Google’da ;

·         OSGB Hizmet Ücreti

·         OSGB Ücretleri

·         OSGB Hizmet Ücreti

·         OSGB Fiyatı

·         OSGB Fiyat Listesi

·         OSGB Hizmet Fiyat Listesi

·         OSGB Fiyatları

Ve benzeri aramalar yaparak fiyatlandırmalar arasındaki farkları görebilir ve kendi bütçenize göre bir taban fiyat belirleyerek kendinize bu anlamda bir yol haritası çizebilirsiniz.

Kategoriler


Bu Kategorideki ilgili yazılar